STANOVY DOBROVOLNÉHO HASIČSKÉHO SBORU VE VĚŽI

Článek 1.

Účelem dobrovolného hasičského sboru jest, v pádu ypuknutí požáru v obci Věži a okolí život i majetek neúnavnou přičinlivostí, nezištným sebeobětováním a zevrubnou obeznalostí chrániti i hájiti.

Článek 2.

Ku dosažení účelu toho zavazují se veškeří činní členové k vykonávání v oboru tomto patřičných služeb bezplatně jakož i povinni budou náležitého pořádku se držeti a ve cvičeních sborových patřičnou znalosť a dovednosť v pracích hasičských si osvojiti.

Článek 3.

Sbor dobrovolných hasičů ve Věži tvoří o sobě uzavřený spolek pod svým velitelem, jemuž v případě požáru bez újmy zákonní činnosti představenstvo obce a ve smyslu zákona ze dne 25. května 1876 podrobné velení nad veškerým mužstvem sboru, nad veškerými stříkačkami a všelikým hasičským nářadím přináleží. Pokud velitel nebo jeho náměstek na místo požáru se nedostaví, převezmou velení, vzhledem k mužstvu náčelníci a jejich zástupci, dotyčných oddělení.

Článek 4.

Dobrovolný hasičský sbor sestává:
– ze členů činných
– ze členů přispívajících

Článek 5.

Podmínkou přijetí do sboru hasičského jest překročený 18. rok stáří, bydliště ve Věži a v nejbližším okolí, osobní bezúhonnosť a tělesná schopnosť ku vykonávání prací služebních. Osoby pod 18. rok mohou se svolením výboru jako žáci do sboru hasičského přijaty býti.

Článek 6.

Přijmutí do sboru děje se, po předcházejícím ohlášení u velitele výborem a není tento povinen důvody uvésti, nechce-li přihlášivšího úda do sboru přijmouti. Každý úd se zavazuje rukoudáním k poslušnosti svých představených.

Článek 7.

Vystoupení ze sboru stojí vždy svobodno, musí se však výboru výstup buď ústně, buď písemně oznámiti.

Článek 8.

Vystoupení některého člena může výbor tenkráte uzavříti: když člen bylo třikráte napomenut, povinnostem svým k sboru nedostojí když po opětném daném napomenutí i dále neslušně a nemravně se chová dopustí.li se vůbec hrubších přečinů proti požárním zákonním ustanovením byl-li pro zřejmou nepoctivosť neb zřejmé nectěné jednání dle všeobecného trestního zákona trestán jestli vůbec zavdal příčinu k rozbrojům a různicím ve sboru, aneb pakli by jednal proti účelu a povolání sboru tohoto.

Článek 9.

Vyloučený člen pozbývá veškerých nároků na sbor a nesmí již nikdy členem sboru se státi.

Článek 10.

Správu sboru vede velitel, jeho náměstek, výbor a náhradníci; voleni jsou od celého sboru nadpoloviční většinou hlasů, vždy v březnové valné schůzi na dobu tří roků.

Článek 11.

Veliteli náleží:

– vedení veškerých záležitostí sboru společně s výborem, uskutečnění všeho, co buď ve výboru neb ve valné schůzi se uzavřelo
– při požárech vrchní velení převzíti veškeré sboru se týkající spisy s jedním členem výboru podpisovati a o to péči míti, by se stanovy zachovávaly sbor navenek zastupovati

Článek 12.

Náměstek zastupuje velitele a jest povinen v pádu onemocnění velitele, neb jeho nepřítomnosti v čl.11. naznačené záležitosti vykonávati a říditi.

Článek 13.

Výbor sestává z 5 členů výboru a 2 náhradníků valnou hromadou zvolených.. Náčelníci (vrchníci) oddělení a jejich zástupcové voleni jsou od členů činných. Náhradníci buďtéž povoláni do výboru tenkráte, když snad někteří ze členů výboru během období by zemřeli neb ze sboru vystoupili, aneb místo některého člena výboru, který řádně a platně se neomluvil do tří výborových schůzí se nedostavil aneb člen výboru nemocen byl. Výbor spravuje za předsednictví velitele neb jeho náměstka všechny záležitosti sboru a shromažďuje se kdykoliv toho potřebu uzná. Ku platnému uzavírání výboru jest zapotřebí nejméně tří údů čítaje v to velitele neb jeho náměstka a uzavírá nadpoloviční většinou přítomných členů. Výboru přináleží též opatrovati hasičské nářadí, bdíti nad jeho udržením, vymáhati náhrady ze škody učiněné a vypracovati ve smyslu těchto stanov zvláštní domácí řád a poučení v oboru činnosti jednotlivých hodnostů. Výbor volí ze svého středu jednatele a pokladníka. Pokladník přechovává a opatruje sborovou pokladnici, přejímá dary a uschovává je, jakož i veškeré jistiny i vklady údů přispívajících a vyplácí vše na poukaz od velitele neb náměstka vydaný. Výkaz a nakládání se jměním, na které velitel s výborem dohlíží, předkládá ve valném shromáždění, které ku prozkoumání zvolí dva revizory. Za pokladnici a vše v ní uložené ručí pokladník za ostatní jmění velitel s výborem. Jednatel obstarává zápis členů a všechny písemné záležitosti sboru.

Článek 14.

Valnou hromadu sboru svolává výbor vždy v měsíci březnu každého roku. Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor, kdykoliv toho potřebu uzná, aneb když 10 členů o to žádá.

Článek 15.

K platnému uzavírání valné hromady zapotřebí jest by 12 členů přítomno bylo, z nichž nadpoloviční většina hlasů rozhoduje. Nasejde-li se v určitou hodinu dostatečný počet členů, koná se za hodinu nato schůze nová, při které mimo rozejítí se sboru aneb změnu stanov na všem možno se usnášeti.

Článek 16.

Členové sboru jsou činní a přispívající. Činný úd jest každý, který do sboru jest vřaděn a v něm služby své koná a neplatí žádných příspěvků do pokladny sborové, leč by dobrovolně se k tomu uvolil. Takový úd má právo ve valných hromadách hlasovati, návrhy činiti, voliti a volen býti. Do výboru může jen takový člen volen býti, který 24tý rok svého stáří dovršil Přispívající údové jsou ti:
kteří se zavázali příspěvek roční na zřízení a udržení hasičského nářadí přispívati nejmenší roční příspěvek jest dvě koruny r.č. přispívající údové mají volný přístup ku cvičením sborovým, mají právo ve valných hromadách a schůzích návrhy činiti, voliti neb hlasovati a do výboru voleni býti

Článek 17.

Činní údové sboru hasičského mají svůj stejnokroj, jenž sestává kromě čamary a hasičské přilby z pásu kolem těla, na kterémž pásu potřebná hasičská zbroj zavěšena jest. Zbroj kromě služby hasičské nesmí se k ničemu jinému upotřebiti.

Článek 18.

Údové sboru jsou povinni tyto stanovy jakož i řád hasičský a veškerá ustanovení, která se vnitřního uspořádání sboru týkají zachovávati.

Článek 19.

Při vypuknutí požáru v obci mají se všichni členové bez rozdílu, leč by příbytku jejich pro blízko se ohně v nebezpečí byly, bez prodlení, po případě ku vykázaným nářadím dostaviti. Při požáru v blízkém okolí mají se všichni, kteří na ten čas službou k tomu určení jsou a kteří dobrovolně účinkovati chtějí. Kdo by se při hájení zvláštní činností osvědčil, může po návrhu velitele neb náměstka od výboru vyznamenán býti. Po návratu od požáru, předloží se vysvědčení obecním starostou vydané veliteli, zapíše se příběh celý do knihy požární a velitel pak podá k tomu zprávu ve schůzi nejblíže příští výboru.

Článek 20.

Jednací řeč jest česká a sbor jest oprávněn s jinými sbory jednoty činiti.

Článek 21.

Rozepře mezi údy z poměrů sborových vzniklé rozsuzuje velitel sboru. Žádají.li toho však sporné strany, děje se narovnání sporu při nejbližší valné hromadě u přítomnosti velitele a dvou důvěrníků, kteří sobě sporné strany každá jednoho volí a ti tři bez odkladu po dobrém uvážení věci dle svědomí učiní nález. Rozhodnutí takovému musí se každý podrobiti a nelze se po takovém nálezu nikam více odvolati.

Článek 22.

Kdyby sbor rozejíti se měl, zapotřebí k tomu, by při valném shromáždění přítomna byla polovina členů všech. Při druhém nato dostačí každý počet členů, dokázáno-li, že oběžníkem všichni členové o programu valné hromady uvědoměni byli.

Článek 23.

Jmění sboru připadne v případě rozejití se sboru obci Věži, kteráž jej pro podobný sbor, který by později se zřídil, uschová, po případě sama ku hájení obce před požárem použije.

Ve Věži dne 7. m. března 1895

Fr. Kříž v.r. ; Jan Laška v.r. ; Sochor Jan v.r. ; František Laušman v.r. ; L. Skrzivaneck v.r. ; Josef Svoboda v.r. ; Dr. Jahn v.r.